Loading ....
Przedszkole Nr 33 Staromiejskie we Wrocławiu
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 33 we Wrocławiu
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Łąkowa 2a
50-036 Wrocław
tel: 71 798-67-84
e-mail: sekretariat.p033@wroclawskaedukacja.pl
strona: http://p33wroc.przedszkola.net.pl/

Rekrutacja – najczęściej zadawane pytania

Etapy rekrutacji

P.: Co to jest pierwszy i drugi etap rekrutacji?

O.: Zgodnie z zapisami ustawy Prawo oświatowe, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria „ustawowe, tj. wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Oba etapy są elementami tego samego postępowania rekrutacyjnego rozpoczynającego się 20 marca 2019 r. Podobne zasady obowiązują w postępowaniu uzupełniającym.

Kryteria Zamieszkiwanie we Wrocławiu

P.: Co w przypadku kiedy ktoś wie, że przeprowadzi się do Wrocławia po terminie rekrutacji elektronicznej i np. od lipca będzie to jego miejsce zamieszkania?

O.: Jeśli ma już dokument, który potwierdza, że jego miejsce zamieszkania będzie we Wrocławiu to może wziąć udział w elektronicznej rekrutacji.

P.: Czy trzeba być zameldowanym we Wrocławiu?

O.: Rodzic wypełniając wniosek w systemie wpisuje aktualny adres zamieszkania, który potwierdza oświadczeniem dołączonym do wniosku w przypadku stałego lub czasowego meldunku lub innymi dokumentami jeżeli dziecko mieszka na terenie Wrocławia. Od paru lat na potrzeby rekrutacji przyjmuje się, że zamieszkanie to: a) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem stałym b) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem czasowym na dzień 01.09.2019 r. c) zamieszkanie potwierdzone innym dokumentem (np. umową przedwstępną z developerem, aktem notarialnym zakupu nieruchomości, umową najmu itp. także oświadczeniem o zamieszkiwaniu pod podanym adresem.)

P.: Co w sytuacji, kiedy dzieckiem zajmuje się babcia, dziecko u niej jest zameldowane, a rodzice gdzie indziej (inna ulica, miasto, zagranica) i nie ma wyroku sądu?

O.: Miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania jego rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.). Brak podstawy prawnej, aby w opisanym wyżej przypadku przyjmować miejsce zamieszkania dziecka z babcią.

Wielodzietność

P.: Czy można zaznaczyć to kryterium, jeśli dzieci z poprzedniego związku wychowują się w innym domu (z drugim rodzicem).

O.: Nie, chodzi o troje i więcej dzieci w jednym gospodarstwie domowym.

P.: Czy można zaznaczyć to kryterium, jeśli dziecko ukończyło 18 rok życia?

O.: Tak, jeżeli jest to dziecko uczące się i wychowywane we wspólnym gospodarstwie domowym.

Niepełnosprawność kandydata

P.: Czy dziecko niepełnosprawne można rekrutować tylko do przedszkola integracyjnego?

O.: Nie. Można wybrać również przedszkola masowe. Niepełnosprawność rodziców

P.: Czy punkty za niepełnosprawność rodziców sumują się, czy zostaje 200 punktów bez znaczenia, czy jest jedna osoba niepełnosprawna, czy dwie?

O.: Są dwa kryteria do wyboru: albo oboje rodzice są niepełnosprawni albo jeden. Nie można zaznaczyć obu tych kryteriów jednocześnie. Za niepełnosprawność rodziców maksymalnie można otrzymać 200 punktów.

Zatrudnienie rodziców

P.: Czy umowa-zlecenie lub umowa o dzieło jest traktowane jako praca i można wskazać je w formularzu rekrutacyjnym?

O.: Każda umowa (umowa-zlecenie, o dzieło, działalność gospodarcza itd.) jest traktowana jako praca.

P.: Czy osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym jest traktowana jako osoba zatrudniona?

O.: W przypadku osób będących na urlopach macierzyńskich lub wychowawczych - są to osoby pozostające w stosunku pracy. Osoby takie tak po zaznaczeniu odpowiedniego kryterium są zobligowane do dołączenia zaświadczenia o zatrudnieniu przy składaniu dokumentacji w placówce. Jeżeli osoba prowadzi działalność gospodarczą, składa odpowiednie oświadczenie.

Rodzeństwo w tej samej placówce

P.: Czy za dziecko, które kończy edukację w przedszkolu w zespole szkolnoprzedszkolnym i rekrutuje się do klasy pierwszej w tym samym zespole należą się punkty przy rekrutacji młodszego rodzeństwa do tego samego przedszkola?

O.: Tak, dzieciom zgłaszanym w tym samym momencie do placówki należą się punkty. gwarantowane miejsce w szkole obwodowej

Dziecko uczęszczające do żłobka

P.: Co oznacza kryterium „Dziecko uczęszczające aktualnie do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru prowadzonego Dochód

P.: Czy należy wpisać dochód brutto czy netto?

O.: Należy wpisać dochód netto, co do grosza (nie należy zaokrąglać dochodu)

P.: Które miesiące bierze się pod uwagę?

O.: Dowolne trzy miesiące z sześciu poprzedzających złożenie wniosku (nie muszą być kolejne), przy czym dochód matki i ojca należy podać z tych samych miesięcy.

P.: Jakie zarobki należy wpisać, jeżeli są one w walucie obcej?

O.: Należy dokonać przeliczenia dochodu na złotówki po średnim kursie NBP na dzień 20 marca 2019 r.

Dokumenty potwierdzające Oświadczenia

P.: Gdzie są dostępne wzory oświadczeń?

O.: Wzory oświadczeń są załącznikami do Uchwały numer L/1186/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 stycznia 2018 r. Załączniki wygenerują się razem z wnioskiem po zaznaczeniu odpowiednich kryteriów podczas wypełniania wniosku elektronicznie. Oryginał czy kopia

P.: Czy dyrektor placówki zatrzymuje dokumenty potwierdzające kryteria czy tylko do wglądu np. wyroki rozwodowe?

O.: Dyrektor zatrzymuje dokumenty składane przez rodziców razem z wnioskiem i nie ma możliwości ich odzyskania.

P.: Czy należy składać oryginały czy kopie dokumentów potwierdzających kryteria?

O.: Dokumenty mogą być składane: w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, albo urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentów, a także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

P.: Czy komisja rekrutacyjna może żądać dodatkowych dokumentów?

O.: Przewodniczący komisji rekrutacyjnej ma prawo do wglądu do innych dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach.

Zamieszkiwanie we Wrocławiu

P.: W jaki sposób należy udokumentować zamieszkiwanie we Wrocławiu w przypadku braku zameldowania?

O.: Rodzice przedstawiają dokument potwierdzający zamieszkiwanie - umowa najmu, umowa kupna mieszkania, oświadczenie osoby, u której mieszkają/ będą mieszkać.

Niepełnosprawność kandydata/ rodziców/ rodzeństwa

P.: Jakie dokumenty potwierdzają niepełnosprawność ?

O.: Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

P.: Co to są orzeczenia równoważne ?

O.: Zgodnie z poniższą tabelą: Odpowiadające sobie orzeczenia stopnia niepełnosprawności Dawny system orzecznictwa Obecny system orzecznictwa Orzeczenia Komisji lekarskich ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia MON oraz MSWiA Orzeczenia lekarzy orzeczników Orzeczenia Powiatowych Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności Orzeczenia rentowe I grupa inwalidzka Całkowita niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji Znaczny stopień niepełnosprawności Stała lub długotrwała niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, połączona z prawem do zasiłku pielęgnacyjnego II grupa inwalidzka Całkowita niezdolność do pracy Umiarkowany stopień niepełnosprawności ** III grupa inwalidzka Częściowa niezdolność do pracy, celowość przekwalifikowania Lekki stopień niepełnosprawności Stała lub długookresowa niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym bez prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

Samotne wychowywanie

P.: W jaki sposób udokumentować samotne wychowywanie dziecka?

O.: Należy złożyć prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniu (np. akt urodzenia dziecka z zapisem ojciec nieznany lub wyrok sądu orzekający pozbawienie praw rodzicielskich ojca/matki). Oświadczenie o samotnym wychowywaniu może być zweryfikowane w drodze wywiadu. Do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego przez odpowiednie instytucje publiczne, np. MOPS. Piecza zastępcza P.: Jaki dokument poświadcza objęcie dziecka pieczą zastępczą?

O.: Potwierdzeniem pieczy zastępczej jest orzeczenie sądu lub umowa zawarta między rodziną zastępczą a starostą

Zatrudnienie rodziców

P.: Jak długo jest ważne zaświadczenie o zatrudnieniu?

O.: Zaświadczenie wystawione po 31 stycznia 2019 roku jest ważne przez cały okres rekrutacji tj. do 31 sierpnia 2019 r.

Dziecko uczęszczające do żłobka

P.: Z jaką datą musi być wystawione zaświadczenie o uczęszczaniu do żłobka?

O.: Wszelkie zaświadczenie powinny być wystawiane w okresie trwania rekrutacji; co do ich zawartości, decydują o tym podmioty, które wystawiają w/w dokument.

Dochód

P.: Jak udokumentować dochód?

O.: Należy złożyć oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniu.

Logowanie i dane w systemie

P.: Jak może się zalogować kandydat, który nie uczęszczał do tej pory do przedszkola prowadzonego przez gminę Wrocław?

O.:. Po wejściu na stronę rekrutacje.edu.wroclaw.pl i kliknięciu w wybrany poziom rekrutacji będzie możliwość wejścia do systemu za pomocą numeru PESEL. W pierwszym kroku wypełniania wniosku należy podać hasło, za pomocą którego możliwe będzie logowanie do systemu.

P.: Jak może się zalogować kandydat, który uczęszczał do przedszkola prowadzonego przez gminę Wrocław i chce zmienić placówkę?

O.: Przedszkole/szkoła, do której obecnie uczęszcza kandydat, w odpowiednim terminie, wyda login i hasło tymczasowe do systemu rekrutacji.

P.: Jak może się zalogować kandydat, który nie posiada numeru PESEL (obcokrajowiec)?

O.: Należy wypełnić wniosek ręcznie i złożyć w przedszkolu, gdzie zostanie wprowadzony do systemu.

P.: Kiedy będzie się można zalogować do sytemu?

O.: W dniu rozpoczęcia rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, tj. 20 marca 2019 r. od godziny 12.00.

P.: Jakie są wymogi przy tworzeniu nowego hasła: litery znaki itp.

O.: Hasło musi się składać z przynajmniej 8 znaków bez polskich liter, w tym musi mieć 1 małą literę, 1 dużą literę, cyfrę oraz znak specjalny !$%! Nowe hasło ważne będzie 90 dni – po tym okresie system wymusi kolejną zmianę hasła. Należy pamiętać, aby przy wypełnianiu wniosku podać adres e-mail, który będzie używany w celu przypomnienia hasła.

P.: Proszę o instrukcję skorzystania z opcji "przypomnij hasło".

O.: Aby można było skorzystać z tej funkcji rodzic musi podać adres e-mail podczas wypełniania elektronicznie wniosku, następnie wniosek ten musi zostać zapisany w systemie rekrutacji. Na stronie www.rekrutacje.edu.wroclaw.pl po wejściu w „zaloguj” na dole jest opcja „przypomnij hasło”. Należy wpisać login dziecka i wynik działania z obrazka, wówczas hasło zostanie przesłane na adres e-mail.

Składanie wniosku

P.: Czy wystarczy wypełnić wniosek elektronicznie?

O.: Nie. Wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w placówce pierwszego wyboru wraz z wymaganymi załącznikami w terminach i godzinach określonych w harmonogramie.

P.: Czy wniosek może złożyć osoba trzecia?

O.: Tak, jeżeli dokumenty są podpisane przez rodzica. Jeżeli rodzic nie ma możliwości podpisania wniosku, osoba składająca winna dołączyć pełnomocnictwo notarialne do danej czynności.

P. : Czy można wysłać wniosek pocztą?

O.: Można wysłać wniosek za pośrednictwem poczty lub kuriera, lecz należy pamiętać aby został dostarczony do danej placówki w terminie i godzinach składania wniosku. Inne

P.: Co w sytuacji, kiedy dziecko 6-letnie nie dostanie się do żadnego wybranego oddziału przedszkolnego w szkole (zerówki) lub przedszkolu?

O.: Dla 6-latków jest obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne i w przypadku gdy dziecko nie dostało do wybranego oddziału przedszkolnego Gmina Wrocław musi wskazać miejsce w placówce, która dysponuje wolnymi miejscami.

P.: Gdzie zgłosić fakt uczęszczania dziecka do „zerówki” poza Wrocławiem lub na przykład w szkole prywatnej? O.: Kontrola realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 6-letnie jest obowiązkiem dyrektora szkoły obwodowej ze względu na adres zamieszkania dziecka. Fakt realizacji przez dziecko w/w obowiązku poza Wrocławiem lub w placówkach prywatnych należy zgłosić dyrektorowi szkoły obwodowej.

Rekrutacja uzupełniająca

P.: Jakie należy podjąć działania w rekrutacji uzupełniającej? Czy trzeba ponownie wypełniać wniosek i zaznaczać kryteria?

O.: W rekrutacji uzupełniającej należy wypełnić ponownie cały wniosek i dołączyć wszystkie wymagane załączniki. System nie generuje wniosku na podstawie poprzedniego. Nie ma możliwości wykorzystania w rekrutacji uzupełniającej załączników złożonych w pierwszym terminie.

Pokaż informacje o artykule