Loading ....
Przedszkole Nr 33 Staromiejskie we Wrocławiu
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 33 we Wrocławiu
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Łąkowa 2a
50-036 Wrocław
tel: 71 798-67-84
e-mail: sekretariat.p033@wroclawskaedukacja.pl
strona: http://p33wroc.przedszkola.net.pl/
Strona główna => Organy przedszkola => Dyrektor

Dyrektor  Przedszkola nr 33 " Staromiejskie": mgr Monika Janik

Dyrektor Przedszkola:
1)    kieruje przedszkolem jako jednostką organizacyjną Gminy, a także;
2)    jest osobą reprezentującą przedszkole na zewnątrz;
3)    jest organem nadzoru pedagogicznego;
4)    jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
5)    wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą;
6)    występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Przedszkola;
7)    w wykonywaniu swoich zadań, współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i rodzicami;
8)    przedstawia Radzie Pedagogicznej, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Przedszkola;
9)     dopuszcza do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego na wniosek nauczyciela lub grupy nauczycieli ;
10)    powiadamia dyrektora szkoły, w obwodzie, której dziecko mieszka o spełnianiu przez niego obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;
11)    organizuje zajęcia dodatkowe;
2.    Dyrektor przedszkola jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w przedszkolu.
3.    Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora przedszkola określa ustawa -Prawo oświatowe i inne przepisy szczególne.
4.    Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym w arkuszu organizacyjnym na dany rok dla Dyrektora Przedszkola.
5.    Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.
6.    Dyrektor Przedszkola w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń wydanych przez wizytatora jest obowiązany powiadomić:
1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;
2) organ prowadzący przedszkole o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.
 

Pokaż informacje o artykule