Loading ....
Przedszkole Nr 33 Staromiejskie we Wrocławiu
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 33 we Wrocławiu
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Łąkowa 2a
50-036 Wrocław
tel: 71 798-67-84
e-mail: sekretariat.p033@wroclawskaedukacja.pl
strona: http://p33wroc.przedszkola.net.pl/
Strona główna => Organy przedszkola => Rada pedagogiczna

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola i działa na podstawie opracowanego Regulaminu Rady Pedagogicznej.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo –wychowawcza.
4. Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej wynikające z ustawy- Prawo oświatowe to:
1)    zatwierdzanie planów pracy przedszkola;
2)    podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;
3)    ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;
4)    podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków;
5)    ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy jednostki;
5.Do kompetencji opiniodawczych należy:
1)opiniowanie  organizacji pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć nauczycieli;
2)opiniowanie wniosków Dyrektora Przedszkola o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
3)opiniowanie propozycji Dyrektora Przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
4)opiniowanie projektu planu finansowego przedszkola.
 6. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego półrocza, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek co najmniej 1/3 członków, organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców .
7. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.

Pokaż informacje o artykule