Loading ....
Przedszkole Nr 33 Staromiejskie we Wrocławiu
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 33 we Wrocławiu
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Łąkowa 2a
50-036 Wrocław
tel: 71 798-67-84
e-mail: sekretariat.p033@wroclawskaedukacja.pl
strona: http://p33wroc.przedszkola.net.pl/

Poza dyrektorem oraz nauczycielami zatrudnieni sa pracownicy niepedagogiczni:
- intendent
- pomoc administracyjna
- kucharz
- pomoc kuchenna
- woźna
- pomoc nauczyciela
- konserwator, robotnik do spraw ciężkich ( ogrodnik)
- inspektor BHP i Ppoż.
 
1. Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w przedszkolu są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.
2. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:
1)    wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
2)    zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z dziećmi, rodzicami, zwierzchnikami oraz współpracownikami;
3)    zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
4)    stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
5)    sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;
6)    złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z odrębnymi przepisami;
7)    złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych, na żądanie Dyrektora Przedszkola oświadczenia o stanie majątkowym.
3. Pracownik zatrudniony w przedszkolu zobowiązany jest przestrzegać szczegółowego zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.
 

Pokaż informacje o artykule